Privacy statement

Privacy verklaring

Dit is de gezamenlijke privacy verklaring van Forum Amstelveen Invest B.V. en Amstelveen Vastgoed C.V. ten aanzien van project Biesbosch. Wij respecteren uw privacy. In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij gezamenlijk verwerken van onze klanten, leveranciers, zakenpartners en andere derden in het kader van project Biesbosch. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens nemen Forum Amstelveen Invest B.V. en Amstelveen Vastgoed C.V. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op deze website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Legitimatie (naam en nummer)
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze of een andere website aan te maken, per mail, per app of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van de uitvoering van de (huur)overeenkomst kunnen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u worden verwerkt:

 • kredietwaardigheidscheck
 • integriteitscheck
 • Inkomensgegevens
 • Werkgeversverklaring

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheid en/of integriteit van onze klanten, leveranciers en zakenpartners toetsen. Dit doen wij door persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een bureau, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 

Doelen 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief en andere publicaties aan u.
 • U te kunnen bellen of e-mailen of bericht te sturen of informatie te verstrekken op een website.
 • Het beoordelen en accepteren van u als een huurder, leverancier, zakenpartner of andere derde voor het aangaan van een relatie met u of het sluiten van een (huur)overeenkomst met u.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met een leverancier, zakenpartner of andere derde in verband met de uitvoering van een (huur)overeenkomst met u.
 • De ontwikkeling, controle en verbetering van onze producten en diensten.
 • Voor (markt)onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waarbij gegevens worden geanonimiseerd c.q. niet meer zijn te herleiden tot een identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website eventueel te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bepaalde bewaartermijnen.


Grondslagen

Wij verwerken slechts persoonsgegevens als één van de in de AVG benoemde grondslagen van toepassing is. De grondslagen zijn:

 • U heeft aan ons uitdrukkelijk toestemming gegeven.
 • Om een (huur)overeenkomst met u aan te gaan en uitvoering hieraan te geven.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplicht, zoals het verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst;
 • Om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of onze partners, tenzij uw belangen grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de hiervoor vermelde doelen, dan kunnen de gegevens bewaard worden voor archivering en eventuele juridische procedures.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een (huur)overeenkomst met u, of noodzakelijk is voor een ander doel dat hiervoor is omschreven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ICT dienstverleners, accountants, makelaars, hypotheekbemiddelaars, adviseurs, het SWK, notarissen, leveranciers, (onder) aannemers en zakenpartners. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens aan derden verstrekt die eveneens verwerkingsverantwoordelijke zijn en als zodanig zelf gehouden zijn wettelijke verplichtingen in verband met privacy na te leven. In dergelijke gevallen kan een geheimhoudingsovereenkomst gesloten worden.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Er wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er worden alleen cookies gebruikt met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

 

Uw rechten als betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten. 

U kunt onderstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan: info@foruminvest.com en/of info@fcm.nl . We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

 

Inzage persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens verwerken, heeft u het recht om inzage te verkrijgen van de verwerking van die persoonsgegevens, voor welke doeleinden dat gebeurt, wie de ontvangers zijn aan wie de persoonsgegeven zijn of zullen worden verstrekt, van welke bron de persoonsgegevens komen en de informatie over de bewaartermijnen. 

Wijzigen persoonsgegevens

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Indien blijkt dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken, wordt dit meteen verbeterd. 

Verwerking van uw persoonsgegevens beperken en bezwaar

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en kunt u verzoeken om de verwerking te beperken of te staken. Indien er sprake is van een wettelijke belemmering of dit onevenredig veel inspanning vergt, kan uw verzoek tot beperking worden afgewezen. 

Intrekken van toestemming

Indien u meent toestemming te hebben gegeven voor de gegevensverwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijden in te trekken. Hiermee wordt de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor uw toestemming had verleend direct gestaakt. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden. 

Recht om persoonsgegevens over te dragen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij bewaren, in een gestructureerde en gangbare vorm op te vragen. 

Recht van vergetelheid

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van uw persoonsgegevens, zonder onredelijke vertraging. 

 

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met Forum Amstelveen Invest B.V. en/of Amstelveen Vastgoed C.V., zie daarvoor onderstaande contactgegevens.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, toezichthouder op de gegevensbescherming in Nederland.

 

Beveiliging

De bescherming van uw gegevens wordt serieus genomen en tevens zijn er passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt onder andere door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via info@foruminvest.com en/of info@FCM.NL.

 

Contactgegevens

Forum Amstelveen Invest B.V.

J.J. Viottastraat 43

1071 JP Amsterdam

tel: 020-240 55 55

e-mail: info@foruminvest.com

 

Amstelveen Vastgoed C.V.

Cronenburg 150

1081 GN Amsterdam

tel: 073-658 00 77 

e-mail: info@fcm.nl

 

 

 

Amsterdam, 26 mei 2021

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de eigenaar aan haar internetsite besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de tekeningen en informatie op deze website.